Phiên Dịch Cabin Hội Thảo Quốc Tế

Phiên dịch Số 1 cung cấp 3 Phiên dịch Cabin cho Hội thảo quốc tế “Giáo dục phòng chống lạm dụng và tái nghiện ma tuý trong trường học và cộng đồng” (International Conference Drug abuse education and relapse prevention in the schools and the community).
Phiên dịch Cabin Hội Thảo Giá Dục Quốc Tế

Phiên dịch Cabin của Phiên Dịch Số 1 được đánh giá cao, đạt được hiệu quả Ban tổ chức mong muốn, các diễn giả quốc tế và thính giả nước ngoài khen ngợi.

Leave a Reply